FileTracker.PL - Darmowe polskie torrenty

Witaj drogi Towarzyszu!, jeżeli widzisz ten dymek to znaczy że nie jesteś jeszcze zarejestrowany/zalogowany. Kliknij by się zarejestrować . Rejestracja zajmie mniej niż 30 sekund, a dzięki niej zyskasz możliwość pobierania, komentowania oraz dodawania torrentów !
User:  Hasło:     Kategorie


Detale Torrenta


Przegląd historyczny. Tom 106 (2015, DiG) - Włodzimierz LENGauer  [PL] [PDF] [LIBGEN]

S: 0L: 0P: 43
Dodał: sugdsfg Tracker:
Kondycja:Dodane:2019-07-07 15:42:06
Kategoria:E-Booki / Książki  »  HistoriaRozmiar:129.04 MB
Język:Wersja PL  Wersja PL------------------
Obserwuj:OBSERWUJ TORRENTAStaty:UAKTUALNIJ TRACKER
Download: Pobierz TorrentRaport:RAPORTUJ TORRENTA


Format: PDFTakie tam głupotki historyczne.


Przegląd Historyczny tom 106 za 2015 rok......Page 1
Spis treści......Page 3
URSZULA AUGUSTYNIAK (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Szlachecki program reformy państwa po rokoszu sandomierskim......Page 9
State reform programme of the nobility after the Sandomierz Rebellion......Page 38
KAROL ŻOJDŹ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Klientela hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i jej losy po śmierci patrona......Page 39
Clients of Grand Lithuanian Hetman Jan Karol Chodkiewiczand their fate after the death of their patron......Page 75
URSZULA KOSIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Porwanie Hrehorego Hercyka w 1720 roku. Losy stronników Iwana Mazepy a stosunki polsko–rosyjskie w ostatnich latach wojny północnej......Page 77
Abduction of Hryhorii Hertsyk in 1720. The fate of supportersof Ivan Mazepa and Polish-Russian relations in the last yearsof the Great Northern War......Page 99
JACEK KORDEL (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Niemiecka polityka wiedeńskiego Burgu 1779–1785. Stan badań i perspektywy badawcze......Page 101
German policy of the Vienna Burg 1779–1785.The state and prospects of research......Page 126
Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Jakub Brodacki (Warszawa) Elektorzy władców Rzeczypospolitej z województwa mazowieckiegow latach 1632–1764......Page 127
PODSTAWA ŹRÓDŁOWA......Page 132
REPREZENTACJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA ELEKCJACH 1632–1764......Page 136
PROFIL SPOŁECZNY ELEKTORÓW MAZOWIECKICH......Page 139
MARCIN KAMLER (Warszawa) Agresja między szlachtą w Sieradzkiem i Łęczyckiem u schyłku XVIII wieku......Page 147
MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) „Grecyja jest księgą, w której wiekami stoi wypisano, że klęska wolnych jest świata wygraną” (Na marginesie: Hervé M a z u r e l, Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et le mirage grec, „Histoire”, t. CXXIV, Collectiondirigée par Michel D e s g r a n g e s, Pierre V i d a l – N a q u e t (†)et Al......Page 159
Jan D r e ß l e r, Wortverdreher, Sonderlinge, Gottlose. Kritik an Philosophie und Rhetorik im klassischen Athen, Beiträge zur Altertumskunde, Bd. CCCXXXI, De Gruyter: Berlin–Boston 2014, s. VIII, 380. (Rafał Matuszewski Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik Universität Heidelberg)......Page 175
Les derniers jours des rois, red. Patrice G u e n n i f e y, Le Figaro Histoire/Perrin, Paris 2014, s. 368. (Katarzyna Kuras Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii)......Page 180
Katarzyna Wa g n e r, Paweł E. We s z p i ń s k i, Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku, Muzeum Warszawy, Warszawa 2014, s. 141. (Łukasz Sobechowicz Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 186
Everyday Jewish Life in Imperial Russia. Selected Documents (1772–1914), red. Chae Ran Y. F r e e z e, Jay M. H a r r i s, „Tauber Institute Seriesfor the Study of European Jewry”, Brandeis University Press, Waltham Mass. 2013, s. 648. (Anna Dybała Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 187
WYKAZ SKRÓTÓW......Page 193
TREŚĆ ZESZYTU......Page 195
TABLE OF CONTENTS......Page 196
LUCYNA KOSTUCH (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Historii) Eros w świecie helleńskich zwierząt. Wokół pojęcia miłości w kulturze starożytnych Greków......Page 197
Eros in the world of Hellenic animals......Page 209
KAMIL BIAŁY (Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) Krytycyzm literacki Jana Skylitzesa w prooimionie do „Zarysu historii"......Page 211
Literary criticism of John Skylitzes in the prooimionto his Synopsis Historion......Page 223
ROMAN MICHAŁOWSKI (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Duszpasterstwo, duchowość i eklezjologia. Działalność biskupa Wojciecha w Pradze na tle hagiografii ottońskiej......Page 225
Pastoral care, spirituality and ecclesiology. Activity of Bishop Adalbert in Prague against a background of Ottonian hagiography......Page 256
TOMASZ MOJSIK (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii i Nauk Politycznych) Adventus regis: wejście jako praktyka komunikacyjna w perspektywie historyczno–antropologicznej......Page 257
POWRÓT ZBIGNIEWA......Page 262
ADVENTUS REGIS......Page 263
FUNKCJE ADVENTUS REGIS......Page 266
ADVENTUS REGIS I PROTEZY TEORETYCZNE......Page 267
GOFFMAN I SPEKTAKULARNOŚĆ WŁADZY......Page 269
GOFFMAN A ADVENTUS REGIS......Page 270
ARNOLD VAN GENNEP I RITES DE PASSAGE......Page 274
VICTOR TURNER: LIMINALNOŚĆ I DRAMAT SPOŁECZNY......Page 277
LIMINALNOŚĆ I ADVENTUS REGIS......Page 278
DRAMAT SPOŁECZNY I ADVENTUS REGIS......Page 282
PIERRE BOURDIEU I RITES OF INSTITUTION......Page 283
ADVENTUS REGIS JAKO „PRAKTYKA KOMUNIKACYJNA”......Page 286
ODBIORCY......Page 288
KOD......Page 291
KONTEKST(Y)......Page 292
Adventus regis: arrival as a communication practicein a historical anthropological perspective......Page 293
JAKUB TUREK (Warszawa) Podział polskiej prowincji dominikanów w czasach prowincjalatu Jana Biskupca w latach 1415–1417......Page 295
POLSKA PROWINCJA DOMINIKANÓW W CZASACH PROWINCJALATU JANA BISKUPCA......Page 298
PODZIAŁ POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W 1415 R.......Page 303
ZJEDNOCZENIE POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W 1417 R.......Page 311
PODZIAŁ POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓWA SPRAWA JANA FALKENBERGA......Page 315
DODATEK NR 1......Page 325
DODATEK NR 2......Page 327
Division of the Polish Dominican province in the timesof Provincial Jan Biskupiec. Activities of Nicholas Ursi in 1415–1417......Page 331
MARTA PIBER–ZBIERANOWSKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) ANNA SUPRUNIUK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Archiwum) Regencja Anny Radziwiłłówny na Mazowszuw latach 1503–1518: zarys problematyki......Page 333
Legitimation of power in Mazovia in the light of documents and correspondenceof Anna Radziwiłł Duchess of Mazovia......Page 352
BARBARA CENTEK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Instytut INFOrmacji Naukowej i Bibliologii) JAROSŁAW CENTEK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki) Profesorowi Andrzejowi Chwalbie w odpowiedzi......Page 355
TOMASZ BLUSIEWICZ (Uniwersytet Harvarda) Nowe trendy w historiografii anglojęzycznej: Polska a Europa i Rosja w XX w.......Page 359
MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) „Dimanche à Orly” (wokół książki Alaina C a b a n t o u s a, Le dimanche, une histoire. Europe occidentale (1600–1830), „L’Univers historique”, Éditions du Seuil, Paris 2013, s. 355)......Page 371
Paweł J a n i s z e w s k i, Panthera — ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013, s. 437. (Danuta Musiał Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki)......Page 386
Markus C e r m a n, Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800, Studies in European History, Basingstoke 2012, s. 155. (Grzegorz Myśliwski Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 390
Dariusz M a k i ł ł a, Artykuły henrykowskie (1573–1576). Geneza — obowiązywanie— stosowanie. Studium historyczno–prawne, Vizja Press & IT, Warszawa 2012, s. 562. (Jacek Wijaczka Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki)......Page 395
Marek W r e d e, Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III, Arx Regia, Warszawa 2013, s. 302. (Urszula Augustyniak Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 398
Radosław P o n i a t, Służba domowa w miastach na ziemiach polskichod połowy XVIII do końca XIX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 328. (Andrzej Karpiński Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 403
Ilona Z a l e s k a, Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 408. (Andrzej Szwarc Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 411
Mirosław S z u m i ł o, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej,Warszawa 2014, s. 527. (Dariusz Jarosz Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 416
Dariusz Wo j t a s z y n, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD — studium historyczno–społeczne, ATUT, Wrocław 2013, s. 532. (Jerzy Kochanowski Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 421
TREŚĆ ZESZYTU......Page 425
TABLE OF CONTENTS......Page 427
EMIL KALINOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Podlasianin Wielkopolaninem? Z nieznanych dziejów przynależności terytorialnej Podlasia po 1569 r.......Page 429
People from Podlasie as Inhabitants of Greater Poland?On the Unknown History of Podlasie Territorial Affiliationafter its Incorporation to the Crown......Page 447
INGA WALC–BEZOMBES (Maison de Victor Hugo, Paris) Aleksander Chodźko: traducteur de Kouroglou......Page 449
IURII CHAINSKYI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Sprawa zamknięcia wydawnictw azerbejdżańskich w Turcji w 1931 r. a polska polityka prometejska......Page 471
Prohibition of Azerbaijani Anti-Soviet Newspapers in Turkey in 1931and the Polish Promethean Policy......Page 495
GRZEGORZ BERENDT (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku Biuro Edukacji Publicznej) Codzienność gett na Polesiu w latach 1941–1942......Page 497
Day to Day Existence of the Prisoners of Ghettos in Polesie in 1941–1942......Page 524
BERNADETTA WÓJTOWICZ–HUBER (Uniwersytet Warszawski Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) Relacje pomiędzy nacjonalistami ukraińskimi a Kościołem greckokatolickim w Niemczech po II wojnie światowej......Page 527
Relations between Ukrainian Nationalists and the Greek Catholic Churchin Germany after World War II......Page 537
PRZEMYSŁAW KORDOS (Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales”) „Nie zapominam i walczę”. Potomkowie greckocypryjskich uchodźców uczą się o skutkach inwazji tureckiej......Page 539
KONRAD BOBIATYŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Nieznana litewska relacja o bitwie pod Chocimiem w 1673 roku......Page 559
HUBERT KOWALSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii) Zatopiony transport dzieł sztuki z czasów potopu w relacjach historycznych z epoki......Page 573
ANDRZEJ RACHUBA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Uwagi i uzupełnienia do Słownika biograficznego oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. I, oprac. Marek W a g n e r, Oświęcim 2013, s. 345......Page 585
JAKUB GAŁĘZIOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Polacy na Wschodzie. Mało znana kolekcja wspomnień......Page 603
JOANNA SCHILLER–WALICKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów) Naprawdę rusyfikacja? Klio na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim 1869–1915(Anna B a ż e n o w a, Istoriki Warszawskogo Impieratorskogo Uniwiersitieta 1869–1915: proswieszczenije, nauka, politika, Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, Lublin 2014, s. 406, il.)......Page 613
Robert S u s k i, Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 472. (Danuta Musiał Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki)......Page 623
Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versusorientalizm w Europie Środkowej, wyd. M. D ł u g o s z, P.O. S c h o l z we współpracy z M. F a b e r e m, Frank and Timme, Berlin 2012, s. 467. (Natalia Królikowska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 626
Marie–Pierre R e y, 1814. Un tsar à Paris, „Au fil de l’histoire”, Flammarion, Paris 2014, s. 329, 20 il. (Małgorzata Karpińska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 629
Andrej Z a m o j s k i j, Transformacja miesteczek sowietskoj Bełorusi 1918–1939, Wydawnictwo I.P. Logwinow, Mińsk 2013, s. 418. (Artur Markowski Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 633
Bernard H a m i l t o n, Baldwin IV. Król trędowaty, przeł. Jakub J e d li ń s k i, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014, s. 413. (Konrad Komarnicki Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 635
TREŚĆ ZESZYTU......Page 637
TABLE OF CONTENTS......Page 639
I. ARCHEOLOGIA EMOCJI......Page 641
II. STRACH I LĘK......Page 643
III. ZMATERIALIZOWANY STRACH......Page 644
IV. WSZECHOBECNY LĘK......Page 648
V. STUDIUM PRZYPADKU: TZW. POCHÓWKI ANTYWAMPIRYCZNE IN CULMINE......Page 650
Fear and Anxiety as Problems in Contemporary Archaeology......Page 663
WŁODZIMIERZ LENGAUER (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Pobożność i ofiara. Strach przed bogami w wierzeniach Greków......Page 665
Piety and Sacrifice.Fear of Gods in Religious Beliefs of the Greeks......Page 676
PAWEŁ JANISZEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Strach przed magią w greckiej szkole retorycznej epoki Cesarstwa......Page 679
I. MAGIA W „ŻYWOTACH SOFISTÓW” FILOSTRATOSA......Page 681
II. BISKUP — SOFISTA I GOETA......Page 685
III. POTYCZKI LIBANIOSA Z MAGIĄ......Page 687
IV. „MAGICZNE LALECZKI” SOFISTY STAGIRIOSA......Page 696
V. MAGIA W KONFLIKCIE CHRZEŚCIJAŃSKO–POGAŃSKIM......Page 701
Fear of Magic in Greek Rhetoric School of the Empire Period......Page 705
EWA WÓŁKIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii) Wielka masakra psów. Strach przed utratą czci w nowożytnych miastach Europy Środkowej......Page 707
PSY, SKÓRY I SKALANIE......Page 709
„ZA TO, ŻEŚ PSA ZABIŁ”......Page 722
„KTO ZABIJE CUDZĄ SUKĘ / CAŁUJ JĄ TRZY RAZY W DUPĘ”......Page 727
WIELKA MASAKRA PSÓW......Page 732
„ZŁE ZWYCZAIE WCALE SIĘ ZNASZAIĄ”......Page 737
Big Massacre of Dogs.Fear of the Loss of Dignity in Early Modern Cities of Central Europe......Page 741
STRACH PRZED POGROMAMI JAKO PROBLEM BADAWCZY......Page 743
KONTEKSTY: STRACH PRZED PRZEMOCĄ KOLEKTYWNĄ......Page 748
SŁOWA STRASZNIEJSZE NIŻ PAŁKA: PLOTKA, AGITACJA, INFORMACJA......Page 752
KIEDY PLOTKA SIĘ ZMATERIALIZUJE. STRACH PRZED PRZEJAWAMI PRZEMOCY......Page 758
Bad Dreams of Russian Officials. Fear of Anti–Jewish Pogroms in the Polish Kingdom and Partsof Western Guberniyas of the Russian Empire......Page 769
SYLWIA KUŹMA–MARKOWSKA (Uniwersytet Warszawski Ośrodek Studiów Amerykańskich) Zarazki i geny: strach przed imigrantamii wprowadzenie kwot w Stanach Zjednoczonych w 1921 r.......Page 771
IMIGRANCI I CHOROBY......Page 773
TYFUS I WPROWADZENIE KWOT IMIGRACYJNYCH W 1921 R.......Page 779
EUGENIKA I RESTRYKCJE IMIGRACYJNE......Page 783
Germs and Genes: Fear of Immigrants and Introduction of Quotasin the United States in 1921......Page 794
JERZY KOCHANOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) „Życie adaptuje się do tego, co jest”. Inteligenckie strategie przetrwania 1939–1945. Rekonesans badawczy......Page 795
1. STRATEGIE „KREATYWNE”/„AUTONOMICZNE”......Page 804
2. STRATEGIE „KONTYNUACYJNO–LEGALISTYCZNE”......Page 810
3. STRATEGIE „WYPRZEDZAJĄCE”......Page 816
4. STRATEGIE „PARTNERSKIE” I „DOMINACYJNE”......Page 818
“Life Adapts to What is There”.Survival Strategies of Intellectuals in 1939–1945.Research Reconnaissance......Page 821
KAMIL FREJLICH (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) BARTŁOMIEJ MIĘDZYBRODZKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Raport z oblężonego miasta. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu latem 1963 r.......Page 823
VARIOLA VERA......Page 824
EPIDEMIA W DOKUMENTACH......Page 825
ZACHOROWANIA......Page 827
SZCZEPIENIA......Page 828
PROBLEMY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI......Page 830
EPIDEMIA W PRASIE......Page 832
ANNA ADAMSKA (Uniwersytet w Utrechcie) Między cnotą mieszczańską a nerwicą natręctw, między odwagą a brawurą. Uwagi na marginesie książki Piotra O c z k o, Miotła i krzyż. Historia sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, Collegium Collumbinum, Kraków 2013, s. 781, 292 il.......Page 835
Dwugłos w sprawie książki Dariusza K a c z o r a (Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI–XVIII wieku. Studium z dziejów kultury sanitarnej w mieście nowożytnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 530, bibl., tab. i wykresy) (Andrzej Karpiński Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny i Jacek Wijaczka Uniwersytet Mikołaja Kopernik......Page 847
MAGDALENA BRZOZOWSKA (Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny) Strach przed przemijaniem, zapomnieniem i śmiercią jako motyw przewodni średniowiecznej ars memoriae (Na marginesie książki Memory and Commemoration in Medieval Culture,red. E. B r e n n e r, M. C o h e n, M. F r a n k l i n –B r o w n,Ashgate 2013, s. 354, il.)......Page 863
ANDRZEJ KARPIŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Walka z czerwony kurem. Uwagi na marginesie książki Maurycego Z a j ę c k ie g o, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej, (Wydział Historii Sztuki i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej,t. LXXIV) Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 340, b......Page 871
MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) „Furie, łotrzyce i dziewki” — rewolucyjny strach przed kobietami (wokół książki Tomasza W y s ł o b o c k i e g o, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Universitas, Kraków 2014, s. 379)......Page 879
DARIUSZ JAROSZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) O monografii „wypadków gryfickich” 1951 r. — polemicznie (Przemysław B e n k e n, Wypadki gryfickie 1951, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, s. 220)......Page 888
Florent P o u v r e a u, Du poil et de la bête. Iconographie du corps sau vageà la fin du Moyen Âge (XIIIème–XVIème siècle), Éditions du Comitié des travaux historiques et scientifiques, Paris 2014, s. 327, il. 7 7. (Karolina Morawska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 896
Ecclesia et Violentia. Violence against the Church and Violence withinthe Church in the Middle Ages, red. Radosław K o t e c k i, Jacek M a c i e je w s k i, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014,s. 360. (Beata Jabłonowska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 902
Darius S t a l i ū n a s, Enemies for a Day. Antisemitism and Anti–Jewish Violence in Lithuania under the Tsars, Historical Studies in Estern Europeand Eurasia, Central European University Press, Vilnius 2015, s. 296. (Anna Dybała Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 904
Rudolf J a w o r s k i, Mütter–Liebchen–Heroinen. Propagandaposter ausdem Ersten Weltkrieg, Böhlau Verlag, Köln 2015, s. 202. (Piotr Szlanta Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 912
Alexander Wa t s o n, Ring of Steel. Germany and Austria–Hungary in World War I. The People’s War, Basic Books, New York 2014, s. 788. (Piotr Szlanta Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 914
TREŚĆ ZESZYTU......Page 919
TABLE OF CONTENTS......Page 921

====================================================

PODOBNE TORRENTY
Przegląd historyczny. Tom 102 (2011, DiG) - Włodzimierz LENGauer [PL] [PDF] [LIBGEN] Przegląd historyczny. Tom 103 (2012, DiG) - Włodzimierz LENGauer  [PL] [PDF] [LIBGEN] Przegląd historyczny. Tom 104 (2013, DiG) - Włodzimierz LENGauer  [PL] [PDF] [LIBGEN] Przegląd historyczny. Tom 102 (2011) - Włodzimierz LENGauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN] Przegląd historyczny. Tom 103 (2012) - Włodzimierz LENGauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN] Przegląd historyczny. Tom 106 (2015) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szczegóły torrenta
TRACKER
Tracker Podstawowy: udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

Multitrackery:

udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

UAKTUALNIENIE
07/09/2019 07:27:47 (Jeśeli nie widac seeda kliknij na [uaktualnij] by odswieżyć statystyki).
[Lub sprawdź programem do pobierania torrentów, ponieważ niektóre trackery nie wyświetlają statystyk]
1 file
 
KOMENTARZE


Brak komentarzy...

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się aby dodawać komentarze !!!Wstecz
WRÓĆ NA GÓRĘ