FileTracker.PL - Darmowe polskie torrenty

Witaj drogi Towarzyszu!, jeżeli widzisz ten dymek to znaczy że nie jesteś jeszcze zarejestrowany/zalogowany. Kliknij by się zarejestrować . Rejestracja zajmie mniej niż 30 sekund, a dzięki niej zyskasz możliwość pobierania, komentowania oraz dodawania torrentów !
User:  Hasło:     Kategorie


Detale Torrenta


FIFA 18 [EUR] [PL]

S: 6L: 0P: 117
Dodał: Wolverine Tracker:
Kondycja:Dodane:2018-02-28 07:33:39
Kategoria:Gry na Konsole  »  Playstation 3Rozmiar:8.85 GB
Język:Wersja PL  Wersja PL------------------
Obserwuj:OBSERWUJ TORRENTAStaty:UAKTUALNIJ TRACKER
Download: Pobierz TorrentRaport:RAPORTUJ TORRENTAGatunek: Sportowe, piÂłka noÂżna, multiplayer, na 2 osoby, podzielony/wspĂłlny ekran.

W momencie debiutu konsol Xbox One i PlayStation 4 w 2013 roku, seria FIFA przesta³a siê rozwijaÌ na PlayStation 3 i Xboksie 360. Firma Electronic Arts co prawda ca³y czas wydaje kolejne ods³ony cyklu na tych urz¹dzeniach, jednak s¹ to bardzo okrojone wersje. FIFA 18 na past-genie Sony nie dzia³a na silniku Frostbite, znanym z wydaù na PC, PlayStation 4 i Xboksa One. Brakuje w niej trybu Droga do s³awy: Powrót Huntera. Nie ma kart Ikon w Ultimate Team, a w karierze nie ma zmienionego systemu transferowego i scenek przerywnikowych. W³aœciwie jedynym usprawnieniem w stosunku do gry FIFA 17 s¹ zaktualizowane sk³ady i zmienione stroje zespo³ów.
Mechanika

FIFA 18 wprowadza szereg zmian w stosunku do tego, z czym mieliœmy do czynienia w grze FIFA 17. Najwiêksz¹ nowin¹ jest technologia Real Players Motion. Jest to system odpowiedzialny za animacjê zawodników, przy którym wspó³pracowa³ m.in. Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. Rozwi¹zanie to sprawia, ¿e topowi zawodnicy wygl¹daj¹, poruszaj¹ siê i zachowuj¹ praktycznie tak, jak w rzeczywistoœci. Jednak nie tylko najbardziej znani pi³karze na tym skorzystali, gdy¿ RPM bierze pod uwagê ró¿ne czynniki, w tym np. wzrost sportowców czy ich atrybuty, dziêki czemu wp³ywa tak¿e na grê innych zawodników. Np. du¿y, silny obroùca praktycznie zawsze wygra starcie ze s³abszym zawodnikiem, choÌ i on ma szansê na wyjœcie z opresji, je¿eli jest dobrze wyszkolony technicznie. Co ciekawe, w tym przypadku œwietni i kreatywni pi³karze, jak np. Lionel Messi, du¿o lepiej prowadz¹ pi³kê, trzymaj¹ j¹ blisko siebie i ³atwiej wykonuj¹ zwody ni¿ mniej utalentowani koledzy.
Tryby gry

Gra oczywiœcie oferuje szereg licencjonowanych lig i zawodników. Nie zabrak³o w niej tak¿e reprezentacji Polski oraz rodzimej Ekstraklasy. Je¿eli chodzi o dostêpne formy zabawy, to i tu zasz³o sporo zmian. Znana z poprzedniej czêœci kariera fabularna Droga do s³awy doczeka³a siê kontynuacji nazwanej Droga do s³awy: Powrót Huntera. Poznajemy w niej dalsze losy obiecuj¹cego pi³karza z Premier League  Aleksa Huntera. Tym razem kampania zabiera nas w ró¿ne zak¹tki œwiata, pozwala poznaÌ najlepszych pi³karzy, jak Cristiano Ronaldo, a dodatkowo wybory dokonywane na boisku i poza nim wp³ywaj¹ na przebieg przygody.

Zwyk³a kariera, w której prowadzimy jeden z klubów równie¿ doczeka³a siê usprawnieù, zwi¹zanych przede wszystkim z systemem transferowym. W menu pojawi³o siê nowe okienko, wykorzystywane do œledzenia interesuj¹cych pi³karzy. Z niego te¿ rozpoczynamy negocjacje  najpierw z klubem, a póŸniej z samym pi³karzem lub jego agentem. W obu przypadkach mo¿emy to robiÌ samodzielnie, korzystaj¹c z ko³a decyzyjnego, lub prosz¹c o pomoc naszego asystenta. Podczas rozmów ustalamy kwotê transakcji i ewentualne bonusy dla klubu. Natomiast gdy negocjujemy warunki z zawodnikiem, musimy pamiêtaÌ nie tylko o podstawowym wynagrodzeniu, ale i premiach np. za strzelone bramki itd. Nad wszystkim czuwa sztuczna inteligencja, dynamicznie reaguj¹ca na nasze oferty i staraj¹ca siê ugraÌ jak najwiêcej dla swoich klientów. Kariera doczeka³a siê tak¿e scenek przerywnikowych, ukazuj¹cych chocia¿by finalizowanie transferów czy wrêczanie nagród dla zawodnika miesi¹ca.

Inn¹ zmian¹ s¹ Ikony w trybie FIFA Ultimate Team (tylko na XOne, PS4, Switch i PC). S¹ to wyj¹tkowe karty z legendarnymi pi³karzami, np. Pelem, Thierrym Henry czy Ronaldinho. Wystêpuj¹ one w trzech wariantach, z ró¿nych okresów kariery zawodników. Ró¿ni¹ siê od siebie statystykami i np. Pele z 1958 roku podaje gorzej ni¿ ten z 1970 roku.
Wersja jĂŞzykowa

FIFA 18 na platformĂŞ PlayStation 3 posiada peÂłnÂą polskÂą wersjĂŞ jĂŞzykowÂą. Za komentarz ponownie odpowiada duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, ktĂłrzy nagrali dodatkowe kwestie w porĂłwnaniu do zeszÂłorocznej edycji.
Inne

Twarz¹ gry FIFA 18 zosta³ s³ynny pi³karz Realu Madryt i reprezentacji Portugalii  Cristiano Ronaldo. Zawodnik pojawi³ siê na ok³adce, a tak¿e wspó³pracowa³ z deweloperami podczas produkcji. Na kilka dni przed premier¹, gra doczeka³a siê wersji trial przeznaczonej dla abonentów us³ug EA Access (Xbox One) i Origin Access (PC).

Tryb gry: single / multiplayer
Tryb multiplayer: Internet / wspĂłlny ekran

Oczekiwania czytelnikĂłw: 5.2 / 10 na podstawie 85 gÂłosĂłw czytelnikĂłw.

====================================================

PODOBNE TORRENTY
FIFA 14 [PAL] [ENG] FIFA 18 [EUR] [PL] FIFA 17 [PS4] [EUR] [PL] FIFA 14 [PS4] [EUR] [PL] FIFA 18 [PAL] [PL] [LT3.0] FIFA 19 [PAL/NTSC-J] [LT3.0] [PL]
Szczegóły torrenta
TRACKER
Tracker Podstawowy: http://bt.unionpeer.com:777/announce

Multitrackery:

http://bt.unionpeer.com:777/announce
http://retracker.local/announce?size=9499269046&comment=fifa-18.html&name=FIFA+18+%5BEUR%2FRUS%5D
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969
http://retracker.local/announce
udp://shubt.net:2710
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969
udp://explodie.org:6969
udp://tracker.zer0day.to:1337
udp://tracker.opentrackr.org:1337
http://p4p.arenabg.ch:1337/announce
udp://tracker.kuroy.me:5944
udp://open.stealth.si:80

UAKTUALNIENIE
16/07/2020 21:40:41 (Jeśeli nie widac seeda kliknij na [uaktualnij] by odswieżyć statystyki).
[Lub sprawdź programem do pobierania torrentów, ponieważ niektóre trackery nie wyświetlają statystyk]
76 pliki
 
KOMENTARZE


Brak komentarzy...

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się aby dodawać komentarze !!!Wstecz
WRÓĆ NA GÓRĘ